ตารางการใช้ห้อง
 - ราชพฤกษ์ ศูนย์อยุธยา อาคาร 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ภาคฤดูร้อน ระหว่าง  19/4/2564 - 25/4/2564 


โปรดทราบ
 
* ไม่มีข้อมูล *

 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L1 = ป.ตรี 4 ปี
L2 = ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
L3 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
L4 = ปริญญาโท
L5 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
L6 = หลักสูตรระยะสั้น
L9 = ปริญญาเอก
L11 = ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล