สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ

 1   กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911101 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
911103 Fundamental of Business Administration
 พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911202 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
911203 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
911204 Accounting for Manager
 การบัญชีสำหรับนักบริหาร
3 (3-0-6)
911205 Information Technology System for Business
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
911206 Project and Operations Management
 การบริหารโครงการและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
911207 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
911208 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
911209 Business Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911210 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
911211 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ค้นคว้าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911302 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
911305 Labor Relations Management
 การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
911306 Business Forecasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911309 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911310 Seminar in Business
 สัมมนาทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911311 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
911313 Managing Under Uncertainty
 การจัดการภายใต้สถานการณ์ไม่แน่นอน
3 (3-0-6)
911314 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
911315 Creativity, Innovation and Change Management
 ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
911316 Conflict Management and Negotiation Strategy
 การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
911317 Good Governance and Business Ethics
 ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911318 Electronic Commerce
 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
911319 Learning Organization and Knowledge Management
 องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
911324 Marketing Cost and Revenue Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการตลาด
3 (3-0-6)
911326 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
911327 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
911332 Intergrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
911333 Organizational Marketing
 การตลาดองค์การ
3 (3-0-6)
911334 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
911335 Consumer Behavior Analysis
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
911336 Product and Brand Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3 (3-0-6)
911337 Competitive Marketing Strategies
 กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด
3 (3-0-6)
911338 International Marketing Management
 การจัดการตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911339 Seminar in Marketing Management
 สัมมนาการจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
911341 Securities Analysis and Portables Management
 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
911342 Advanced Financial Management
 การจัดการการเงินชั้นสูง
3 (3-0-6)
911345 Financial Institutions Management
 การจัดการสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
911346 International Financial Management
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911347 Seminar in Finance Management
 สัมมนาการจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
911349 Money and Capital Market
 ตลาดเงินและตลาดทุน
3 (3-0-6)
911350 Merger and Acquisition
 การควบรวมและการครอบงำกิจการ
3 (3-0-6)
911351 Modern Managerial Accounting
 การบัญชีบริหารสมัยใหม่
3 (3-0-6)
911352 Financial Reports Analysis
 การวิเคราะห์รายงานการเงิน
3 (3-0-6)
911353 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911356 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
911357 Database Management for Accounting
 การจัดฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
911359 Advanced Problems in Tax Accounting
 ปัญหาการบัญชีภาษีอากรชั้นสูง
3 (3-0-6)
911360 Auditing and Professional Assurance Service
 การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น
3 (3-0-6)
911361 Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
911400 Business Law and Financial Regulation
 กฎหมายธุรกิจและกฎเกณฑ์ทางการเงิน
3 (3-0-6)

 3.2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911403 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
3 (0-0-135)
911404 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-0-270)
911405 Thesis 3
 วิทยานิพนธ์ 3
3 (0-0-135)

 3.3   ค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911402 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-0-135)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล