สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ

 1   กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911101 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
911102 Business Management Concepts
 ความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ
3 (3-0-0)

 2   กลุ่มวิชาเอกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911201 Management and Organizational Behavior
 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
911202 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
911203 Business Economics
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
911204 Accounting for Manager
 การบัญชีสำหรับนักบริหาร
3 (3-0-6)
911205 Information Technology System for Business
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
911206 Project and Operations Management
 การบริหารโครงการและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
911207 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
911208 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
911209 Business Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911210 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1   วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911301 Leadership
 การเป็นผู้นำ
3 (3-0-6)
911302 Entrepreneurship
 การเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
911303 Innovation and Change Management
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
911304 Communication and Negotiation Strategy
 กลยุทธ์การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
911305 Labor Relations Management
 การจัดการแรงงานสัมพันธ์
3 (3-0-6)
911306 Business Forecasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911307 Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911308 Business Law and Taxation
 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
3 (0-0-0)
911309 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911310 Seminar in Business
 สัมมนาทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
911321 Consumer Market Analysis
 การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค
3 (3-0-6)
911322 Product Management
 การจัดการผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
911323 Marketing Strategies and Planing
 กลยุทธ์การวางแผนทางการตลาด
3 (3-0-6)
911324 Marketing Cost and Revenue Analysis
 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ทางการตลาด
3 (3-0-6)
911325 Consumer Market and Business Market
 ตลาดผู้บริโภคและการตลาดธุรกิจ
3 (0-0-0)
911326 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
911327 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
911328 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (0-0-0)
911329 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911330 Seminar in Marketing
 สัมมนาทางการตลาด
3 (3-0-6)
911341 Securities Analysis and Portables Management
 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
911342 Advanced Financial Management
 การจัดการการเงินชั้นสูง
3 (3-0-6)
911343 Financial Market and Strategies
 ตลาดการเงินและกลยุทธ์การเงิน
3 (3-0-6)
911344 Merger and Acquisition Management
 การจัดการเกี่ยวกับการควบและการครอบงำกิจกรรม
3 (3-0-6)
911345 Financial Institutions Management
 การจัดการสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
911346 International Financial Management
 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
911347 Seminar in Finance Management
 สัมมนาการจัดการการเงิน
3 (3-0-6)

 3.2   วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911401 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-)

 3.3   การค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
911402 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-0-135)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล