สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1   กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010 Thai Politics and Governmental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002013 Research Study and Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
2 (1-2-3)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005 Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006 Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
151001 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151002 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
151003 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151004 Marketing for Hotel and Tourism Business
 การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151005 Principles for Tour Conducting
 หลักการนำเที่ยว
3 (3-0-6)
151006 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
151007 Tourism Laws
 กฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151008 Research in Tourism
 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151009 Food and Beverage Services and Management
 การบริการและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
151010 Human Resources Management in Hotel Business
 การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
151024 Seminar in Tourism Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3--6)
152001 English for Hotel and Tourism I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว1
3 (3-0-6)
152002 English for Hotel and Tourism II
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว2
3 (3-0-6)
152003 Chinese for Hotel
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152004 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152005 Japanese for Hotel
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152006 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152007 Korean for Hotel
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152008 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152009 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152010 French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศลเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152011 Hotel and Room Division Management
 การจัดการโรงแรมและห้องพัก
3 (2-2-5)
152012 Meeting Incentive Convention and Exhibition Industry
 อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
152013 Hospitality Management Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
152014 Service Quality Management for Hotels
 การจัดการด้านคุณภาพบริการของโรงแรม
3 (3-0-6)
152015 Management Information System for Hotel
 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
152016 Bar and Beverage Management
 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
152017 Thai Cuisine Knowledge
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
3 (2-2-5)
152018 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152019 Principles for Tour Guiding
 หลักการมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
152020 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152021 Thai Arts and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
152022 Passenger Transportation
 การขนส่งผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
152023 Airline Business Management
 การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
152025 Preservation of Tourism Resources
 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152026 Tourism Information System
 ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152029 English for Tourist Guide 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
3 (3-0-6)
152030 English for Tourist Guides 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาการเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4   การฝึกปฏิบัติงานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
152027 Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
0 (0--)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล