สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001012 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141001 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
141002 Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
141003 Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
141004 Entrepreneurship In Modern Business
 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
141005 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
141006 Export and Import Management
 การจัดการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-6)
141007 Management for Communication
 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
141008 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
141009 Business Environment Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
141010 Management Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
3 (3-0-6)
141011 Business Forecasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
141012 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142001 Labour Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
142002 Innovation and Change Management
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
142003 Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
142004 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
142005 Operation Research
 การวิจัยขั้นดำเนินงาน
3 (3-0-6)
142006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
142007 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล