สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010 Thai Politics and Governmental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005 Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006 Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
121001 Micro-Computer System
 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
121002 Introduction to Programming
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (2-2-5)
121003 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-6)
121004 Database Management System
 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
121005 Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
121006 System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (3-0-6)
121007 Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
121008 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-4)
121009 Web Programming
 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-5)
121010 Business Computer Project
 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (0-0-9)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
122001 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-4)
122002 Enterprise Resources Planning
 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
122003 Data Warehousing
 ดาต้าแวร์เฮ้าส์ซิ่ง
3 (3-0-6)
122004 Statistical Software for Decision Making
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-4)
122005 Software Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์
3 (3-0-6)
122006 Visual Programming
 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
122007 Web Applications Development
 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
3 (2-2-4)
122008 Seminar in Business Computer
 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
122001 Electronic Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-4)
132009 Business Logistics
 ธุรกิจโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
141001 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล