สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การตลาด

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
131001 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
131002 Product and Pricing Policy
 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-6)
131003 Channel of Distribution Management
 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
131004 Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
131005 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
131006 Sales Management
 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
131007 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
131008 Marketing Forecasting
 การพยากรณ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
131009 Integrated Marketing Communications
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
131010 Marketing Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
3 (3-0-6)
131011 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
131012 Seminar in Marketing Strategic
 สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
132001 Agricultural Products Marketing
 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
3 (3-0-6)
132002 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
132003 Current Issues in Marketing
 ประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3 (3-0-6)
132004 Retailing and Wholesaling Managemnet
 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง
3 (3-0-6)
132005 Direct Marketing
 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
132006 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
132007 Advertising and Sales Promotion
 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 (3-0-6)
132009 Business Logistics
 ธุรกิจโลจิสติกส์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142007 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล