สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การบัญชี

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 63
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
111001 Intermediate Accounting I
 การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
111002 Intermediate Accounting II
 การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
111003 Cost Accounting
 การบัญชีต้นทุน
3 (3-0-6)
111004 Advanced Accounting I
 การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
111005 Advanced Accounting II
 การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0-6)
111006 Taxation Accounting
 การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
111007 Auditing
 การสอบบัญชี
3 (3-0-6)
111008  Accounting System Design
 การวางรูปแบบระบบบัญชี
3 (3-0-6)
111009 Accounting Information System
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
111010 Financial Reports
 รายงานการเงิน
3 (3-0-6)
111011 Managerial Accounting
 การบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
111012 Seminar in Financial Accounting
 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
211013 Budgetary Planning and Control
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
112001 Buggetary Planning and Controlling
 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ
3 (3-0-6)
112002 Software Package for Accounting
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
112003 Governmental Accounting and Fund Accounting
 การบัญชีรัฐบาลและบัญชีกองทุน
3 (3-0-6)
112004 Taxation Accounting Problems
 ปัญหาการบัญชีภาษีอากร
3 (3-0-6)
112005 Marine Accounting
 การบัญชีธุรกิจพาณิชย์นาวี
3 (3-0-6)
112006 Seminar in Auditing
 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
112007 Computer Application to Accounting
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3 (3-0-6)
112008 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-24-0)
112009 Seminar in Managerial Accounting
 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
112010 Specialized Accounting
 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3 (3-0-6)
112011 International Accounting
 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
112012 Internal Auditing
 การตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
112013 Computerized Audit
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
3 (3--6)
212013 Tax Planning
 การวางแผนภาษี
3 (3-0-6)
212014 Data Business Communication
 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจ
3 (3-0-6)
212015 Seminar in Accounting Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
212016 Database for Accounting Work
 ฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี
3 (3-0-6)
212017 Accounting Theory
 ทฤษฏีบัญชี
3 (3-0-6)
212018 Accounting Policy
 นโยบายการบัญชี
3 (3-0-6)
212019 Bond and Securities Analysis
 การวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล