สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
011001 RPU Identity
 อัตลักษณ์ราชพฤกษ์
1 (0-2-1)
011002 RPU Volunteer Spirits
 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา
1 (0-2-1)
011003 Volunteer Spirits for Society
 จิตอาสาเพื่อสังคม
1 (0-2-1)
011004 Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
011005 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
011006 Thai Civic City
 หน้าที่พลเมืองไทย
3 (3-0-6)
011007 Dynamics of Thai Society
 พลวัตทางสังคมไทย
3 (3-0-6)
011008 Thai Economy
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
011009 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
011010 Law in Everyday Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
011011 Contemporary Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
011012 Politics and Government Systems
 การเมืองและการปกครอง
3 (3-0-6)
011013 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
012001 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (2-2-5)
012002 Different Ages Society
 สังคมต่างวัย
3 (3-0-6)
012003 Science and Arts for Happy life
 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
3 (3-0-6)
012004 Creative Living
 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
012005 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (2-2-5)
012006 Philosophy of life
 ปรัชญาชีวิต
3 (3-0-6)
012007 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
012008 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
013001 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
013002 Thai Language for Foreigners I
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 1
3 (3-0-6)
013003 Thai Language for Foreigners II
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2
3 (3-0-6)
013004 Academic Reading and Writing in Thai Language for Foreigners
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศ
3 (2-2-5)
013005 Intercultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
013006 Literature and Life
 วรรณกรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
013007 Aesthetics of Language in Literature
 สุนทรียภาพของภาษาในงานวรรณกรรม
3 (3-0-6)
013008 Fundamental Writing and Speaking for Academic and Career
 พื้นฐานการเขียนและการพูดเพื่อการศึกษาและอาชีพ
3 (2-2-5)
013009 Listening and Speaking English in Everyday Life
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
013010 English for Presentation
 การนำเสนอภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
013011 Reading and Writing for Career
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (2-2-5)
013012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
013013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
013014 Chinese in Everyday Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
013015 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
013016 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
013017 Japanese in Everyday Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
013018 Vietnamese Language
 ภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
013019 Bahasa Indonesia Language
 ภาษาอินโดนีเซีย
3 (3-0-6)
013020 Burmese Language
 ภาษาพม่า
3 (3-0-6)
013021 Bahasa Malayu Language
 ภาษามาลายู
3 (3-0-6)
013022 Tagalog Language
 ภาษาตากาล็อก
3 (3-0-6)
013023 Korean Language
 ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
013024 Russian Language
 ภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
014001 Digital Technology
 เทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
014002 Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (2-2-5)
014003 Mathematics in Everyday Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
014004 Critical Thinking for Decision Making
 การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
014005 Environment, Pollution and Energy
 สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน
3 (2-2-5)
014006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
014007 Sports
 กีฬา
1 (0-2-1)
014008 Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
2 (0-2-4)
014009 Computer science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
014010 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (2-2-5)
014011 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100009 Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100012 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
100017 Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
100018 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100021 Supply Chain and Logistics Management for Business
 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
100022 Use of Application Software for Business
 การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ
3 (2-2-5)
100023 Startup Business
 ธุรกิจสตาร์ทอัพ
3 (3-0-6)
100024 Digital Technology in Business Administration
 เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
100025 Accounting and Finance for Business
 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
100026 Chinese for Business Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100027 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141014 Strategic Human Resource Management
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
141015 International Business Administration
 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
141016 Import and Export Operations
 การดำเนินการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-6)
141017 Seminar in Business Administration
 สัมมนาการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
141018 Digital Technology and Business Intelligence
 เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
141019 Risk Management in Human Capital
 การบริหารความเสี่ยงในทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
141020 Business Resource Planning
 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
141021 Electronic Business Management
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
141022 Business Administration Project
 โครงงานการบริหารธุรกิจ
3 (0-0-135)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
019001 Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
019002 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-560)
019003 Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
3 (0-0-300)
131015 Distribution Channel Management on Digital Paltform
 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 (3-0-6)
131019 Brand Management in Digital Channels
 การจัดการตราสินค้าในช่องทางดิจิทัล
3 (3-0-6)
132025 Startup Business on Digital Platform
 การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3 (3-0-6)
132027 Digital Marketing on Website
 การตลาดดิจิทัลบนเว็บไซต์
3 (2-2-5)
142012 Small and Medium Enterprises Management
 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)
142015 Innovation Management and Change in Digital Society
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค ดิจิทัล
3 (3-0-6)
142016 Real Estate Business Management
 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
142017 Family business management
 การจัดการธุรกิจครอบครัว
3 (3-0-6)
142018 Leadership and Administration in Digital Age
 ความเป็นผู้นำและการบริหารในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
142019 Quality of Work Life Management and Environment in Workplace
 การจัดการคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3 (3-0-6)
142020 Sustainable Organization Development
 การพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
142021 Digital Technology for Human Resource Management
 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
161008 Legal Aspects for Logistics
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
161012 Transportation and Distribution
 การขนส่งและการกระจายสินค้า
3 (3-0-6)
161013 Warehousing and Inventory Management
 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
161015 Procurement and Purchasing
 การจัดหาและการจัดซื้อ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล