สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010 Thai Politics and Governmental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
001013 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
001014 Dynamics of Thai Society
 พลวัตทางสังคมไทย
3 (3-0-6)
001015 Community and Labour Mobility
 ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3 (3-0-6)
001016 Civic Education Towards Society
 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม
3 (3-0-6)
001017 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002003 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002014 Speaking English for Communication Arts
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002015 English for Communication Arts
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002017 English for Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
002018 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002020 Fundamental Writing for Career Preparation
 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
002021 Research Study and Report Writing for Communication Arts
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002022 Research Study and Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
002023 Contemporary Thai Language
 ภาษาไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
002024 Public Speaking
 การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
002025 Vietnamese Language
 ภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
002026 Bahasa Indonesia Language
 ภาษาอินโดนิเซีย
3 (3-0-6)
002027 Laotian Language
 ภาษาลาว
3 (3-0-6)
002028 Myanmar Language
 ภาษาพม่า
3 (3-0-6)
002029 Bahasa Melayu Language
 ภาษามาลายู
3 (3-0-6)
002030 Khmer Language
 ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
002031 Tagalog Language
 ภาษาตากาล๊อก
3 (3-0-6)
002032 Korean Language
 ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003006 Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)
003007 Computer Science and Technology
 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
004001 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
004003 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
004004 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
004005 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
004006 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
004007 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
004008 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)
004009 Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100006 Business Computers Application
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
100008 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
100017 Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
100018 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
151011 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151012 Service Psychology for Tourism Industry
 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151013 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
151014 Marketing for Tourism Industry
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151015 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151016 Tour Planning and Operations
 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
3 (3-0-6)
151017 Laws and Ethics in Tourism Industry
 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151018 Research for Tourism Industry
 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151019 Human Resource Management in Tourism Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151020 Information Technology for Tourism Industry
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151021 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
151022 Tour Guiding
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
151023 Logistics for Tourism Industry
 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151024 Seminar in Tourism Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3--6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
152003 Chinese for Hotel
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152004 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152005 Japanese for Hotel
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152006 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152014 Service Quality Management for Hotels
 การจัดการด้านคุณภาพบริการของโรงแรม
3 (3-0-6)
152016 Bar and Beverage Management
 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
152020 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152025 Preservation of Tourism Resources
 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152028 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0--500)
152029 English for Tourist Guide 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
3 (3-0-6)
152030 English for Tourist Guides 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (3-0-6)
152031 Front Office Management
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
152032 House Keeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
152033 Catering Operation and Service
 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3 (2-2-5)
152034 Kitchen Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการครัว
3 (2-2-5)
152035 Restaurant Management
 การจัดการภัตตาคาร
3 (2-2-5)
152038 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152039 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152040 Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (0-0-30)
152041 Lodging Business Management
 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
3 (3-0-6)
152042 Food and Beverage Management
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
152043 International and Local Cuisine Management
 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น
3 (2-2-5)
152044 MICE Management
 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
152045 Airline Business Management and Ticketing
 การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3 (3-0-6)
152047 Thai History for Tourism
 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152048 Cultural Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
152049 Eco Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
152050 Health Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
152051 Sport Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (3-0-6)
152052 Tourism for Special Interest
 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
152053 Tourism in ASEAN Countries
 การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
152054 Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
3 (0-0-300)
152055 English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
152056 Fundamental Chinese
 ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
152057 Chinese for Communication 1
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
152058 Chinese for Communication 2
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
152059 Fundamental Japanese
 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3-0-6)
152060 Japanese for Communication 1
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
152061 Japanese for Communicatio 2
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล