สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010 Thai Politics and Governmental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
001016 Civic Education Towards Society
 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม
3 (3-0-6)
001017 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005 Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
003006 Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
004001 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
004003 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
004004 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
004005 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
004006 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
004007 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
004008 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)
004009 Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100006 Business Computers Application
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100008 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
100009 Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100012 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100015 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
100017 Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
100018 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
151001 Tourism Industry
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151002 Service Psychology
 จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0-6)
151003 Tourist Behavior
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151004 Marketing for Hotel and Tourism Business
 การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151005 Principles for Tour Conducting
 หลักการนำเที่ยว
3 (3-0-6)
151006 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
151007 Tourism Laws
 กฏหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151008 Research in Tourism
 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151009 Food and Beverage Services and Management
 การบริการและการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
151010 Human Resources Management in Hotel Business
 การจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโรงแรม
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
151023 Logistics for Tourism Industry
 โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151024 Seminar in Tourism Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3--6)
152003 Chinese for Hotel
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152004 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152005 Japanese for Hotel
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152006 Japanese for Tourism
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152007 Korean for Hotel
 ภาษาเกาหลีเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152008 Korean for Tourism
 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152009 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152010 French for Tourism
 ภาษาฝรั่งเศลเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152011 Hotel and Room Division Management
 การจัดการโรงแรมและห้องพัก
3 (2-2-5)
152012 Meeting Incentive Convention and Exhibition Industry
 อุตสาหกรรมการจัดการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
152013 Hospitality Management Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3 (3-0-6)
152014 Service Quality Management for Hotels
 การจัดการด้านคุณภาพบริการของโรงแรม
3 (3-0-6)
152015 Management Information System for Hotel
 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
152016 Bar and Beverage Management
 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
152017 Thai Cuisine Knowledge
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
3 (2-2-5)
152018 Tourism Business Management
 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152019 Principles for Tour Guiding
 หลักการมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
152020 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152021 Thai Arts and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
152022 Passenger Transportation
 การขนส่งผู้โดยสาร
3 (3-0-6)
152023 Airline Business Management
 การจัดการธุรกิจการบิน
3 (3-0-6)
152025 Preservation of Tourism Resources
 การอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152026 Tourism Information System
 ระบบสารสนเทศทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152027 Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
0 (0--)
152028 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0--500)
152029 English for Tourist Guide 1
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
3 (3-0-6)
152030 English for Tourist Guides 2
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 2
3 (3-0-6)
152031 Front Office Management
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
152032 House Keeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
152033 Catering Operation and Service
 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3 (2-2-5)
152034 Kitchen Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการครัว
3 (2-2-5)
152035 Restaurant Management
 การจัดการภัตตาคาร
3 (2-2-5)
152037 Tourism for Specific Purpose
 การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
152038 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
152039 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล