สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
011001 RPU Identity
 อัตลักษณ์ราชพฤกษ์
1 (0-2-1)
011002 RPU Volunteer Spirits
 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา
1 (0-2-1)
011003 Volunteer Spirits for Society
 จิตอาสาเพื่อสังคม
1 (0-2-1)
011004 Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 (2-2-5)
011005 Local Studies
 ท้องถิ่นศึกษา
3 (2-2-5)
011006 Thai Civic City
 หน้าที่พลเมืองไทย
3 (3-0-6)
011007 Dynamics of Thai Society
 พลวัตทางสังคมไทย
3 (3-0-6)
011008 Thai Economy
 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
011009 Life and Environment
 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
011010 Law in Everyday Life
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
011011 Contemporary Thai History
 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
011012 Politics and Government Systems
 การเมืองและการปกครอง
3 (3-0-6)
011013 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   มนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
012001 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (2-2-5)
012002 Different Ages Society
 สังคมต่างวัย
3 (3-0-6)
012003 Science and Arts for Happy life
 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
3 (3-0-6)
012004 Creative Living
 การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
012005 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (2-2-5)
012006 Philosophy of life
 ปรัชญาชีวิต
3 (3-0-6)
012007 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
012008 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)

 1.3   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
013001 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
013002 Thai Language for Foreigners I
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 1
3 (3-0-6)
013003 Thai Language for Foreigners II
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 2
3 (3-0-6)
013004 Academic Reading and Writing in Thai Language for Foreigners
 การอ่านและการเขียนภาษาไทยทางวิชาการสำหรับชาวต่างประเทศ
3 (2-2-5)
013005 Intercultural Communication
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
013006 Literature and Life
 วรรณกรรมกับชีวิต
3 (3-0-6)
013007 Aesthetics of Language in Literature
 สุนทรียภาพของภาษาในงานวรรณกรรม
3 (3-0-6)
013008 Fundamental Writing and Speaking for Academic and Career
 พื้นฐานการเขียนและการพูดเพื่อการศึกษาและอาชีพ
3 (2-2-5)
013009 Listening and Speaking English in Everyday Life
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
013010 English for Presentation
 การนำเสนอภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
013011 Reading and Writing for Career
 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3 (2-2-5)
013012 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
013013 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
013014 Chinese in Everyday Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
013015 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
013016 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
013017 Japanese in Everyday Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
013018 Vietnamese Language
 ภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
013019 Bahasa Indonesia Language
 ภาษาอินโดนีเซีย
3 (3-0-6)
013020 Burmese Language
 ภาษาพม่า
3 (3-0-6)
013021 Bahasa Malayu Language
 ภาษามาลายู
3 (3-0-6)
013022 Tagalog Language
 ภาษาตากาล็อก
3 (3-0-6)
013023 Korean Language
 ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
013024 Russian Language
 ภาษารัสเซีย
3 (3-0-6)

 1.4   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
014001 Digital Technology
 เทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
014002 Technology and Innovation
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3 (2-2-5)
014003 Mathematics in Everyday Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
014004 Critical Thinking for Decision Making
 การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
014005 Environment, Pollution and Energy
 สิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน
3 (2-2-5)
014006 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3-0-6)
014007 Sports
 กีฬา
1 (0-2-1)
014008 Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
2 (0-2-4)
014009 Computer science
 วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
014010 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (2-2-5)
014011 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100009 Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100012 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
100017 Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
100018 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100021 Supply Chain and Logistics Management for Business
 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
100022 Use of Application Software for Business
 การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ
3 (2-2-5)
100023 Startup Business
 ธุรกิจสตาร์ทอัพ
3 (3-0-6)
100024 Digital Technology in Business Administration
 เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ
3 (3-0-6)
100025 Accounting and Finance for Business
 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
100026 Chinese for Business Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100027 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
150001 Tourism and Hospitality Industry
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
3 (3-0-6)
150002 Service Psychology for Tourism Industry
 จิตวิทยาบริการสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
150003 Human Resource Management in Tourism Industry
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
150004 Digital Technology for Tourism Industry
 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
150005 Professional Ethics and Laws in Tourism Industry
 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
150006 Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
151014 Marketing for Tourism Industry
 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151016 Tour Planning and Operations
 การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
3 (3-0-6)
151018 Research for Tourism Industry
 การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151021 Sustainable Tourism Development
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
151022 Tour Guiding
 งานมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
151024 Seminar in Tourism Industry
 สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3--6)
151025 Logistics and Supply Chain for Tourism Industry
 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสําหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151026 Thai History for Tourism
 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151027 Tour Operator and Travel Agency Management
 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
151028 Airline Business and Ticketing
 ธุรกิจสายการบินและการออกบัตรโดยสาร
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกความสนใจเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
152014 Service Quality Management for Hotels
 การจัดการด้านคุณภาพบริการของโรงแรม
3 (3-0-6)
152016 Bar and Beverage Management
 การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
152020 Tourism Geography
 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152031 Front Office Management
 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
3 (2-2-5)
152032 House Keeping Management
 การจัดการงานแม่บ้าน
3 (2-2-5)
152033 Catering Operation and Service
 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3 (2-2-5)
152034 Kitchen Operation and Management
 การดำเนินงานและการจัดการครัว
3 (2-2-5)
152035 Restaurant Management
 การจัดการภัตตาคาร
3 (2-2-5)
152041 Lodging Business Management
 การจัดการธุรกิจที่พักแรม
3 (3-0-6)
152042 Food and Beverage Management
 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (2-2-5)
152043 International and Local Cuisine Management
 การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิ่น
3 (2-2-5)
152044 MICE Management
 การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3 (3-0-6)
152048 Cultural Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
152049 Eco Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3 (3-0-6)
152050 Health Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
152051 Sport Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3 (3-0-6)
152052 Tourism for Special Interest
 การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
3 (3-0-6)
152062 Tourism and Hospitality Safety and Risk Management
 การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงในการเดินทางและงานบริการ
3 (3-0-6)
152063 Souvenir Business Management
 การจัดการธุรกิจของที่ระลึก
3 (3-0-6)
152064 Spa Management
 การจัดการธุรกิจสปา
3 (3-0-6)
152065 Thai Cuisine
 อาหารไทย
3 (2-2-5)
152066 Western Cuisine
 อาหารตะวันตก
3 (2-2-5)
152067 Alternative Accommodation Business Management
 การจัดการธุรกิจที่พักทางเลือก
3 (3-0-6)
152068 Tourism in ASEAN Communities
 การท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)

 2.4   วิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
152069 Fundamental English Conversation for Tourism Industry
 สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152070 English for Tourist Guide
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
152071 English for Historical Tourism
 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
152072 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
152073 English for Tourism
 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152074 Fundamental Chinese Conversation for Tourism Industry
 สนทนาภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152075 Chinese for Tourist Guide
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
152076 Chinese for Historical Tourism
 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
152077 Chinese for Hotel
 ภาษาจีนสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
152078 Chinese for Tourism
 ภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152079 Fundamental Russian Conversation for Tourism Industry
 สนทนาภาษารัสเซียเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
152080 Russian for Tourist Guide
 ภาษารัสเซียสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
152081 Russian for Historical Tourism
 ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
152082 Russian for Hotel
 ภาษารัสเซียสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
152083 Russian for Tourism
 ภาษารัสเซียสำหรับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 3   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
019001 Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)

 4   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
019001 Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
019002 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-0-560)
152084 Internship
 การฝึกปฏิบัติงาน
6 (-0-560)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล