สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การตลาด

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001010 Thai Politics and Governmental System
 การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001011 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
001012 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
001013 Life Skills
 ทักษะชีวิต
3 (3-0-6)
001014 Dynamics of Thai Society
 พลวัตทางสังคมไทย
3 (3-0-6)
001015 Community and Labour Mobility
 ประชาคมและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
3 (3-0-6)
001016 Civic Education Towards Society
 หน้าที่พลเมืองต่อสังคม
3 (3-0-6)
001017 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)

 1.2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002003 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
002011 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
002012 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
002014 Speaking English for Communication Arts
 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002015 English for Communication Arts
 ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002017 English for Sciences
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
002018 Chinese in Daily Life
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002019 Japanese in Daily Life
 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002020 Fundamental Writing for Career Preparation
 พื้นฐานการเขียนเพื่ออาชีพ
3 (3-0-6)
002021 Research Study and Report Writing for Communication Arts
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
002022 Research Study and Legal Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงานทางกฎหมาย
3 (3-0-6)
002023 Contemporary Thai Language
 ภาษาไทยร่วมสมัย
3 (3-0-6)
002024 Public Speaking
 การพูดในที่สาธารณะ
3 (3-0-6)
002025 Vietnamese Language
 ภาษาเวียดนาม
3 (3-0-6)
002026 Bahasa Indonesia Language
 ภาษาอินโดนิเซีย
3 (3-0-6)
002027 Laotian Language
 ภาษาลาว
3 (3-0-6)
002028 Myanmar Language
 ภาษาพม่า
3 (3-0-6)
002029 Bahasa Melayu Language
 ภาษามาลายู
3 (3-0-6)
002030 Khmer Language
 ภาษาเขมร
3 (3-0-6)
002031 Tagalog Language
 ภาษาตากาล๊อก
3 (3-0-6)
002032 Korean Language
 ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)

 1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003006 Introduction to Computer and Information Technology
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-5)
003007 Computer Science and Technology
 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
004001 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
004003 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
004004 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
004005 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
004006 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
004007 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
004008 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)
004009 Recreation for Health
 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100001 Principles of Accounting
 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100006 Business Computers Application
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100008 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
100009 Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100012 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
100017 Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
100018 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100020 Quantitative Analysis and Operations Management
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100021 Supply Chain and Logistics Management for Business
 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
131001 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
131002 Product and Pricing Policy
 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
3 (3-0-6)
131003 Channel of Distribution Management
 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
3 (3-0-6)
131005 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
131006 Sales Management
 การจัดการการขาย
3 (3-0-6)
131007 International Marketing
 การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
131008 Marketing Forecasting
 การพยากรณ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
131009 Integrated Marketing Communications
 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
131010 Marketing Information Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
3 (3-0-6)
131011 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
131012 Seminar in Marketing Strategic
 สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาด
3 (3-0-6)
131013 Brand Management
 การจัดการตราสินค้า
3 (3-0-6)

 2.3   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
132001 Agricultural Products Marketing
 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
3 (3-0-6)
132002 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
132003 Current Issues in Marketing
 ประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3 (3-0-6)
132004 Retailing and Wholesaling Managemnet
 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง
3 (3-0-6)
132005 Direct Marketing
 การตลาดทางตรง
3 (3-0-6)
132006 Small Business Management
 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 (3-0-6)
132007 Advertising and Sales Promotion
 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
3 (3-0-6)
132010 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-12-6)
132011 Internship
 การฝึกปฎิบัติงาน
6 (0-12-6)
132012 Logistics Services
 การบริการด้านโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
132014 Marketing for Non-Profit Organization
 การตลาดสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
3 (3-0-6)
132015 Cooperative Education Preparation
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (2-0-4)
132016 Digital Marketing
 การตลาดดิจิตอล
3 (3-0-6)
132017 Event Marketing
 การตลาดเชิงกิจกรรม
3 (3-0-6)
132018 Industrial Marketing
 การตลาดอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
132019 Packaging Management
 การจัดการบรรจุภัณฑ์
3 (3-0-6)
132020 Logistics Management
 การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล