สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา : การจัดการ

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
001001 Social and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
001002 Social and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
001003 Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-6)
001004 Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
001005 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
001006 Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
1 (1-0-2)
001007 Basic Laws
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
001008 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
001009 Thai History and Form of Government
 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
001012 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)

 1.2   ภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
002001 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
002002 Study Research and Report Writing
 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน
3 (3-0-6)
002003 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
002004 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
002005 English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
002006 English Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
002007 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
002008 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
002009 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
002010 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)

 1.3   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
003001 General Mathematics
 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
003002 Introduction to Statistics
 สถิติเบื้องต้น
3 (3-0-6)
003003 Human and Biological Sciences
 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-6)
003004 Environmental Sciences
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
003005 Sciences and Technology
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4   พลศึกษาและนันทนาการหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
004001 Ballroom Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
004002 Basketball
 บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
004003 Volleyball
 วอลเลย์บอล
1 (0-2-1)
004004 Football
 ฟุตบอล
1 (0-2-1)
004005 Petanque
 เปตอง
1 (0-2-1)
004006 Badminton
 แบดมินตัน
1 (0-2-1)
004007 Thai Classical Music
 ดนตรีไทย
1 (0-2-1)
004008 Western Music
 ดนตรีสากล
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
100002 Introduction to Accounting I
 การบัญชีชั้นต้น1
3 (3--6)
100003 Introduction to Accounting II
 การบัญชีชั้นต้น2
3 (3--6)
100004 Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
100005 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
100006 Business Computers Application
 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
100007 Management Information System
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
100008 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
100009 Business Research Method
 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100010 Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
100011 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
100012 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
100013 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
100014 Production and Operation Management
 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
100015 Quantitative Analysis
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
100016 Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
100017 Business Law
 กฏหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
100018 English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
100019 Business English Usage
 การใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2   วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
141001 Human Resources Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
141002 Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
141003 Organization Theory
 ทฤษฎีองค์การ
3 (3-0-6)
141004 Entrepreneurship In Modern Business
 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
141005 International Business Management
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
141006 Export and Import Management
 การจัดการส่งออกและนำเข้า
3 (3-0-6)
141007 Management for Communication
 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
141008 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
141009 Business Environment Management
 การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
141010 Management Planning and Control
 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ
3 (3-0-6)
141011 Business Forecasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
141012 Seminar in Management
 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-6)

 2.3   วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
142001 Labour Law
 กฏหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
142002 Innovation and Change Management
 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
142003 Organization Development
 การพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
142004 Office Management
 การจัดการสำนักงาน
3 (3-0-6)
142005 Operation Research
 การวิจัยขั้นดำเนินงาน
3 (3-0-6)
142006 Leadership
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
142007 Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
142008 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-12-0)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล