สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี   
  49010102การตลาด 1364 2.00
  49010103คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1364 2.00
  49010104การจัดการ 1364 2.00
  49010105การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1364 2.00
  53010101การจัดการโลจิสติกส์ 1274 2.00
  53010103คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1304 2.00
  53010106การจัดการ 1274 2.00
  53010107การตลาด 1274 2.00
  54010102การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1304 2.00
  58010104คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1304 2.00
  58010105การตลาด 1304 2.00
  58010106การจัดการ 1304 2.00
  58010107การจัดการโลจิสติกส์ 1304 2.00
  59010106อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1334 2.00
  63010102การตลาดดิจิทัล 126 2.00
  63010103การบริหารธุรกิจ 126 2.00
  63010104การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 126 2.00
  64010102อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1264 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง   
  49020101การบัญชี 842 2.00
  49020102การตลาด 842 2.00
  49020103คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 842 2.00
  49020104การจัดการ 842 2.00
  49020105การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 872 2.00
  4902010401การจัดการ 2 842 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  50040510บริหารธุรกิจ 422 3.00
  53010108บริหารธุรกิจ 422 3.00
  1530101081บริหารธุรกิจ(ตรวจสอบจบ) 302 3.00
  59010102การบริหารธุรกิจ 422 3.00
  ระดับการศึกษา : หลักสูตรระยะสั้น   
  61000การบริหารธุรกิจ 0 2.00
  630111021การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 0 2.00
  ระดับการศึกษา : ป.ตรี 4 ปี เทียบโอน   
  53011101การจัดการโลจิสติกส์ 1274 2.00
  53011103คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1304 2.00
  53011106การจัดการ 1272 2.00
  53011107การตลาด 1272 2.00
  54011102การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1304 2.00
  58011101คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1302 2.00
  58011102การตลาด 1302 2.00
  58011103การจัดการ 1302 2.00
  58011104การจัดการโลจิสติกส์ 1302 2.00
  59011101อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1334 2.00
  63011102การตลาดดิจิทัล 126 2.00
  63011103การบริหารธุรกิจ 126 2.00
  63011104การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 126 2.00
  64010105อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 126 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล