ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ภาคฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียน
 • 1 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 11 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 21 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 31 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  นิสิตชั้นปี 41 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
 • ลงทะเบียน เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 24 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  ช่วงการเพิ่มรายวิชา24 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชา24 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W ไม่คืนเงินค่าเล่าเรียน และคิดค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 50 บาท)1 เม.ย. 2563 8:30 น.26 เม.ย. 2563 21:00 น.
 • วิธีชำระเงิน (นิสิตชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น)
 • 1 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 11 มี.ค. 2563 8:30 น.31 มี.ค. 2563 21:00 น.
    -  งวดชำระเงินครั้งที่ 21 เม.ย. 2563 8:30 น.30 เม.ย. 2563 21:00 น.
    -  ชำระเงินล่าช้า งวดชำระเงินครั้งที่ 1 (คิดค่าธรรมเนียมวันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 400 บาท)1 เม.ย. 2563 8:30 น.30 เม.ย. 2563 21:00 น.
    -  ชำระเงินล่าช้า งวดชำระเงินครั้งที่ 2 (คิดค่าธรรมเนียมวันละ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 400 บาท)1 พ.ค. 2563 8:30 น.20 พ.ค. 2563 21:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : งานทะเบียนและวัดผล